Disclaimer

Door het bezoeken van deze website verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is onder meer bedoeld als middel om u te informeren over de producten en diensten van Teastation. Ook kunt u aankopen doen via de webshop. Hoewel Teastation zorgvuldig omgaat met het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Teastation geen garantie bieden voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegeven informatie. Teastation kan evenzeer niet in staan voor een foutloze of ononderbroken functionerende website.

Informatie van derden

Wanneer Teastation naar websites van derden verwijst, betekent dit niet automatisch dat Teastation de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanraadt. Teastation is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, beschikbaarheid of gebruik van deze websites. De verwezen links worden door u dan ook op eigen risico bezocht.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten die te maken hebben met de informatie op deze website, zijn niet toegestaan om te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming.

Aanpassingen

Teastation behoudt zich het recht voor de informatie op deze website altijd te wijzigen. Hiervoor hoeft vooraf geen aankondiging plaats te vinden. Het is dan ook aan de klant om alles regelmatig na te lezen: de algemene voorwaarden, privacy- en cookie policy en andere documenten en content kan namelijk veranderen.

Responsible disclosure

Ondanks zorgvuldige beveiliging, kan het voorkomen dat er een zwakke plek in ons systeem zit. Wanneer u zo’n probleem waarneemt, heeft u de verplichting dit zo snel mogelijk te melden aan ons. Dit doet u door een mail te sturen naar [email protected]. Teastation geeft dit zo snel mogelijk door aan de IT-partij. Wanneer u een kwetsbaarheid ondervindt, maak hier dan geen misbruik van. Bijvoorbeeld door:

 • Veranderingen in het systeem door te voeren.
 • Malware te plaatsen.
 • Toegang te verkrijgen tot ons systeem en/of de toegang te delen met anderen.
 • Gegevens of configuraties van het systeem te kopiëren, veranderen of verwijderen (evenals directorylisting of screenshots maken).

Algemene Voorwaarden

 1. De klant gaat akkoord met de verkoopsvoorwaarden vermeld op de site. Enkel bij schriftelijk akkoord kan er van deze geldende voorwaarden afgeweken worden.
 2. Alle facturen zijn contant betaalbaar zonder korting. De koopprijs is te voldoen met de betalingsmogelijkheden die op de website worden vermeld. Bij niet-betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een intrest van 12% vanaf de factuurdatum verschuldigd alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €37. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om verdere leveringen stop te zetten.
 3. Om geldig te zijn, moeten klachten binnen de tien dagen vanaf factuurdatum, bij aangetekend schrijven kenbaar worden gemaakt.
 4. De geleverde en/of geplaatste koopwaren of diensten blijven eigendom van de Design4Foodservice bvba tot volledige betaling van het facturatiebedrag.
 5. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 6. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de klant. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 7. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren,behouden wij ons het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Wij behouden ons tevens het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 8. Prijzen en tarieven gelden onder voorbehoud van wijzigingen, materiële fouten en typfouten.
 9. Design4Foodservice bvba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.
 10. Design4Foodservice bvba en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen. Voor meer info, zie onze Privacy Policy.
 11. Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van HASSELT bevoegd.
 12. Wij kunnen er vrijwillig voor kiezen om al dan niet deel te nemen aan een geschillenbeslechtigingsprocedure. (Bekijk het ODR platform hier: http://ec.europa.eu/consumers/odr/)
 13. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. De herroepingstermijn verstrijkt bij diensten 14 dagen na de dag van sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.Gevolgen van de herroeping
  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
  – volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  – producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  – producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  – producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
  – audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  – kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement)

Betaalmethoden

De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar voor het afhandelen van betalingen op de online shop van Teastation.eu:

 • Bancontact / MisterCash
 • Belfius
 • iDEAL
 • ING HomePay
 • KBC
 • Maestro
 • Cadeaubon Teastation
 • Direct bank transfer

Levertermijn

Bestellingen worden binnen de 24 uur na betaling verwerkt en vervolgens verstuurd.
De levertermijn bedraagt tussen de 2 a 3 werkdagen.

Privacy- & Cookie Policy

 

Is bovenstaand document niet zichtbaar voor u?Download het dan hier.

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bij elk voorval kan Teastation vrijwillig kiezen of ze al dan niet deelneemt aan de geschillenbeslechtingsprocedure.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van het sluiten van de overeenkomst.

Alle informatie over het herroepingsrecht is te vinden in onze algemene voorwaarden.

Download hier het herroepingsformulier.

DESIGN 4 FOODSERVICES bvba
Ondernemingsnummer: 0808 714 338